Azariah
Nehemiah 10:2-7
2
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
3
Pashur, Amariah, Malchijah,
4
Hattush, Shebaniah, Malluch,
5
Harim, Meremoth, Obadiah,
6
Daniel, Ginnethon, Baruch,
7
Meshullam, Abijah, Mijamin,
2
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
3
Pashur, Amariah, Malchijah,
4
Hattush, Shebaniah, Malluch,
5
Harim, Meremoth, Obadiah,
6
Daniel, Ginnethon, Baruch,
7
Meshullam, Abijah, Mijamin,